Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

SİZLİK İŞ PROJE GELİŞTİRME VE ENTEGRE HİZMET ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek istiyoruz.

a) İşlenen Kişisel Verileriniz
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri           :    Adı-soyadı

İletişim Bilgileri          :    Telefon numarası, e-posta adresi

Mesleki Deneyim Bilgileri: Öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgileri, iş/staj tecrübesi bilgileri, katıldığı sertifika bilgisi, teknolojik yetkinliklere yönelik bilgiler, özgeçmiş (iletmeniz halinde)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf (özgeçmişte iletmeniz halinde)
İşlem Güvenliği           :    IP adres, log kayıtları
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, Özgeçmişinizde belirtmeniz halinde, sağlık durumunuzu ve/veya engellilik durumunuza dair bilgiler, Özgeçmişinizde manuel doldurulan alanlarda belirtebileceğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz

Diğer                         :    İlgi duyduğu alanlar, referans mektubu ve portfolyo/proje örnekleri (iletmeniz halinde)

Burada belirtilenlerin dışında, özgeçmiş oluşturma esnasında manuel olarak doldurduğunuz alanlarda ilettiğiniz kişisel verilerinizi de özgeçmişiniz içerisine kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, portalımızda işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, manuel olarak doldurulan alanlara girmemenizi rica ederiz.

İş arama faaliyetinizde size yardımcı olabilmek adına, bir fonksiyon olarak sunduğumuz dosya yükleme özelliğini kullanarak yüklediğiniz dosyalarda bulunan bilgileri de işlemekteyiz. Dosya yükleme özelliğinin kullanımı tercihinize bırakılmış olmakla birlikte, işlenmesini istemeyeceğiniz bilgilerinizi içeren dosya yüklememenizi rica ederiz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz,

 • Freelancer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Freelancerların başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Freelancerların uygun sektörde faaliyet gösteren firmalar ile iletişimin sağlanması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

İletmeniz halinde özgeçmişiniz, içerisinde bulunabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen amaçlarla KVKK’nın 6 (2) maddesi uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6

 • maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:
  • jobtogo platformuna kayıt olunmas,
  • Freelancer tarafından özgeçmiş ve/veya referans mektubu ve portfolyo/proje örneklerinin sisteme yüklenmesi,
  • Referans tarafından bilgi


d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, gerekmesi halinde uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmeniz amacıyla KVKK’nın 8 (1) maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden sektörde faaliyet gösteren firmalar ile paylaşılacaktır.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi,

 • “Eski Büyükdere Caddesi Huzur Mahallesi Levent Plaza No:67, Kat:5 34396 4. Levent/İstanbul”

adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik          posta adresini                    kullanmak suretiyle info@jobtogo.co adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

f) Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, herhangi bir güncelleme yapmadığınız takdirde, Şirketimize bilgilerinizi ilettiğiniz tarihten itibaren 2 yıl boyunca sistemlerimizde saklanacaktır.

g) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.